CAW Noord-West-Vlaanderen

U bent hier

Rechtzetting bij reportage Focus

06.02

Rechtzetting bij reportage Focus

Veiligheid en hulp geen tegenstelling in aanpak vluchtelingenprobleem

Op 31 januari werd in de reportage 'Verdeelde reacties op gedoogzone voor vluchtelingen' van Focus gesteld dat CAW Noord-West-Vlaanderen wil meewerken aan het voorstel van vzw Humain om een gedoogzone te installeren in Oostende en dat het CAW er een infopunt wil openen. Verder werd ook aangegeven dat wij in dat infopunt mensen willen stimuleren om tóch asiel aan te vragen (en dus de oversteek naar Groot-Brittannië afraden). Tenslotte geeft men aan dat wij samen met stad Oostende op zoek zijn naar een locatie voor het infopunt. De info die in de reportage meegegeven wordt is niet helemaal correct, en geeft een verkeerd beeld van de situatie. 

De reportage wekt de indruk dat CAW Noord-West-Vlaanderen zelf een infopunt zal openen. Dat is echter niet het geval. Wel geven wij aan dat wij vinden dat er een nood is aan een infopunt en dat het probleem van de transitmigranten op een menselijke manier moet aangepakt worden. Het CAW kan deze extra nood aan hulp niet opvangen binnen de bestaande werkingen, omdat de aanmelding van mensen in een kwetsbare situatie daar nu al heel groot is. Wij geven inderdaad mee dat het infopunt in Zeebrugge goed werkt en dus als 'good practice' kan dienen. Op dit moment bekijkt de stad Oostende, samen met andere organisaties (waaronder CAW Noord-West-Vlaanderen) hoe het probleem kan aangepakt worden. Het is niet aan het CAW om te zoeken naar een locatie voor een infopunt, maar wel om aandacht te vragen voor het probleem, en samen met de stad en andere partners te zoeken naar een oplossing. 

Er wordt in de reportage ook gezegd dat het CAW mensen stimuleert om toch asiel aan te vragen. Ook dit klopt niet. Wij geven mensen juridische informatie en geven hen hun opties mee, waaronder vrijwillige terugkeer, asiel aanvragen, ... Dat wil echter niet zeggen dat wij de mensen aanmoedigen om een bepaalde richting te kiezen. Onze taak is om deze mensen zo goed mogelijk te helpen, en verdere problemen te voorkomen.

Wij betreuren de toon van de reportage, die een polariserend beeld geeft waarbij veiligheid tegenover hulp geplaatst wordt. CAW Noord-West-Vlaanderen is net van mening dat dit geen tegenstelling is en dat hulp bieden een belangrijke rol speelt in het verzekeren van veiligheid. De politie heeft uiteraard een rol te spelen in het kader van veiligheid, maar je voorkomt dat er nog andere problemen ontstaan door daarnaast ook de nodige informatie en hulp te bieden aan deze mensen. Het valt binnen de decretale opdracht van het CAW om hulp te bieden aan de meest kwetsbare personen, ook aan mensen met een precair verblijfsstatuut. Het CAW blijft dus pleiten voor een menselijke aanpak van de kwestie en blijft ook haar taak als hulpverleningsorganisatie opnemen. We willen het polariserend debat dat rond deze kwestie leeft echter overstijgen, en zoveel mogelijk samenwerken om het probleem aan te pakken.